#34

If you keep on criticizing, insulting and judging other people, someday they will do the same to you.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute