#25

Which would be worse – to live as a monster or to die as a good man?

Shutter Island (movie)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute