#20

Laziness is a secret ingredient that goes into failure. But it’s only kept a secret from the person who fails.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute