#18

If you don’t do a lot of stupid things while you’re young, you’ll have nothing to laugh about when you’re old.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute