#14

Any man can treat a lady right for ONE NIGHT, but it takes a real man to treat her right for a LIFE TIME.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute